Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Hoofdregel is dat bij de schenking of vererving van een onderneming belasting verschuldigd is. De ondernemer kan bij de overdracht van zijn onderneming belasting besparen. Als de verkrijger de onderneming voortzet, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Voorwaarde is dat er sprake is van een onderneming. Dit is niet altijd duidelijk. Het beleggen van vermogen wordt in ieder geval niet als ondernemingsactiviteit aangemerkt. 

Voorbeeld

Peter heeft 100% van de aandelen X B.V. in eigendom. De waarde van X B.V. is €1.000.000. In 2024 overlijdt Peter. De aandelen X B.V. vererven naar zijn zoon. Zonder gebruikmaking van de BOR is bij het overlijden van Peter ongeveer € 464.000 belasting verschuldigd (€330.000 inkomstenbelasting en €134.000 (20%) erfbelasting). Met gebruikmaking van de BOR is bij het overlijden van Peter geen belasting verschuldigd. De BOR levert hier een besparing op van €464.000.

Doorschuiven inkomstenbelasting (DSR)

Als iemand 5% of meer van de aandelen van een B.V. of N.V. bezit, is voor de inkomstenbelasting sprake van een aanmerkelijk belang. Na overlijden van de aanmerkelijk belanghouder of schenking van zijn aandelen, is 33% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. Over de eerste €67.000 bedraagt het tarief 24,5%. Door de BOR kan de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven naar de verkrijger. De inkomstenbelasting hoeft op dat moment dus niet te worden betaald, maar wordt uitgesteld.

Vrijstelling erf- en schenkbelasting (BOR)

Bij de schenking of vererving van een aanmerkelijk belang in een onderneming geldt een vrijstelling van 100% voor de eerste €1.325.253 van het totale ondernemingsvermogen. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er is dus 17%  belast. Uitgaande van het maximale tarief van 20% (tariefgroep 1: echtgenoot en kinderen) is de belastingdruk dus slechts 3,4%

Voorwaarden BOR

Voor toepassing van de BOR geldt een aantal strikte voorwaarden. De onderneming moet minimaal een jaar bij de erflater in het bezit zijn geweest. Voor schenking geldt een bezitsperiode van vijf jaar (bezitseis). Ook de erfgenamen en degenen die de aandelen geschonken hebben gekregen moeten aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is de verplichting voor de verkrijgers om de aandelen ten minste vijf jaar na de verkrijging in hun bezit te houden. Bovendien moet de onderneming gedurende deze periode worden voortgezet (voortzettingseis).

De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Actualiteiten

Sinds 1 januari 2024 komen vennootschappen die zich uitsluitend richten op verhuur van vastgoed aan derden niet meer in aanmerking voor de BOR en de DSR. Aan derden verhuurd vastgoed wordt voortaan standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Er geldt een aantal uitzonderingen. Vastgoed dat in de eigen onderneming wordt gebruikt en binnen het concern wordt verhuurd, valt hier niet onder. 

De komende jaren worden verdere aanpassingen in de BOR en DSR verwacht. Vanaf 2025 wordt 100% van het ondernemingsvermogen tot 1,5 mln. vrijgesteld en daarboven 75%. Voor kleinere ondernemers betekent dit een hogere vrijstelling, maar voor grotere bedrijven een kleinere. Om de BOR in de schenkbelasting toe te kunnen passen moeten opvolgers 21 jaar zijn. De eis voor de DSR dat bij schenking opvolgers tenminste 3 jaar in dienstbetrekking zijn, vervalt dan.  

Aangekondigd is dat er vanaf 2026 versoepelingen komen voor de beztis- en voortzettingseisen. Er komen dan ook regelingen die oneigenlijk gebruik van de faciliteiten voorkomen.

Het kabinet wil de regelingen gelukkig behouden, maar wel op diverse punten aanpassen of beperken. Indien mogelijk is het verstandig om de BOR nog dit jaar te benutten. Mooier dan nu zal het niet worden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , , , ,