Bedrijfsopvolging (BOR)

Bedrijfsopvolgingsregeling

Hoofdregel is dat bij de schenking of vererving van een onderneming belasting verschuldigd is. De ondernemer kan bij de overdracht van zijn onderneming belasting besparen. Als de verkrijger de onderneming voortzet, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Voorwaarde voor de BOR is dat er sprake is van een onderneming. Dit is niet altijd duidelijk. Het beleggen van vermogen wordt in ieder geval niet als ondernemingsactiviteit aangemerkt. De belastingdienst is van mening dat de verhuur van vastgoed niet kwalificeert als ondernemingsactiviteit. Uit recente rechtspraak is gebleken dat de rechter dit standpunt niet altijd deelt. Of er sprake is van een onderneming hangt af van de feitelijke omstandigheden.

Voorbeeld

Peter heeft 100% van de aandelen X B.V. in eigendom. De waarde van X B.V. is €1.000.000. In 2023 overlijdt Peter. De aandelen X B.V. vererven naar zijn zoon. Zonder gebruikmaking van de BOR is bij het overlijden van Peter ongeveer € 415.000 belasting verschuldigd (€269.000 inkomstenbelasting en €146.000 (20%) erfbelasting). Met gebruikmaking van de BOR is bij het overlijden van Peter geen belasting verschuldigd. De BOR levert hier een besparing op van €415.000.

Doorschuiven inkomstenbelasting

Als iemand 5% of meer van de aandelen van een B.V. of N.V. bezit, is voor de inkomstenbelasting sprake van een aanmerkelijk belang. Na overlijden van de aanmerkelijk belanghouder of schenking van zijn aandelen, is 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. Door de BOR kan de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven naar de verkrijger. De inkomstenbelasting hoeft op dat moment dus niet te worden betaald, maar wordt uitgesteld.

Vrijstelling erf- en schenkbelasting

Bij de schenking of vererving van een onderneming geldt een vrijstelling van 100% voor de eerste €1.205.871 van het totale ondernemingsvermogen. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 17%  hiervan is dus belast. Uitgaande van het maximale tarief van 20% (tariefgroep 1: echtgenoot en kinderen) is de belastingdruk dus slechts 3,4%.

Voorwaarden 

Voor toepassing van de BOR geldt een aantal strikte voorwaarden. De onderneming moet minimaal een jaar bij de erflater in het bezit zijn geweest. Voor schenking geldt een bezitsperiode van vijf jaar. Ook de erfgenamen en degenen die de aandelen geschonken hebben gekregen moeten aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is de verplichting voor de verkrijgers om de aandelen ten minste vijf jaar na de verkrijging in hun bezit te houden (bezitseis). Bovendien moet de onderneming gedurende deze periode worden voortgezet (voortzettingseis).

De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Actualiteiten

In de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ staan voorstellen om de BOR te beperken of geheel af te schaffen, eventueel in combinatie met een betalingsfaciliteit voor de erfbelasting. In het Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is aangegeven dat de BOR wordt aangepast. In juni worden de uitkomsten verwacht van een vervolgonderzoek naar de BOR en de doorschuifregeling. De uitkomsten van het onderzoek zal het kabinet meenemen in het Belastingplan 2024. De verwachting is dat er nieuwe wetgeving komt per 1 januari 2024. De BOR is nog niet eerder zo ruim toepasbaar geweest als nu. Indien mogelijk is het verstandig om de BOR nog dit jaar te benutten. Mooier dan nu zal het niet worden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88

Getagd , , ,