Internationale estate planning

Bij estate planning spelen steeds vaker grensoverschrijdende situaties een rol. Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld een woning in het buitenland. Verder kan sprake zijn van een huwelijk tussen echtgenoten met een verschillende nationaliteit, een nalatenschap met buitenlandse vermogensbestanddelen of een fiscale woonplaats in het buitenland. In zulke gevallen speelt de vraag welk recht van toepassing is en welk land bevoegd is om belasting te heffen.

Juridische aspecten

Om vast te stellen welk recht van toepassing is, moet gekeken worden naar het Internationaal Privaatrecht (IPR) van Nederland en het betreffende buitenland. Dit is vaak erg lastig. Om dit te voorkomen, kan in huwelijkse voorwaarden en testamenten een rechtskeuze worden opgenomen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een Nederlandse akte in het buitenland geldig is en dat een rechtskeuze voor Nederlands recht geaccepteerd wordt. Dit verschilt per land.

Ontwikkelingen

In augustus 2015 is de Europese erfrechtverordening in werking getreden. Deze verordening regelt welk recht van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van een nalatenschap. Met ingang van 29 januari 2019 is de Europese Verordening huwelijksvermogensrecht in werking getreden, die op Europees niveau het toepasselijke huwelijksvermogensrecht regelt. De nieuwe regels gelden voor in ieder geval 18 lidstaten van de Europese Unie (waaronder Nederland) en zijn van toepassing op:

  • huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019;
  • eerder gesloten huwelijken waarbij de echtgenoten op of na 29 januari een rechtskeuze uitbrengen

Beide verordeningen maken internationale estate planning makkelijker, maar zij regelen niets over het fiscale recht!

Fiscale aspecten

Op grond van de Successiewet wordt schenk- en erfbelasting geheven wanneer de overledene of de schenker ten tijde van het overlijden of de schenking in Nederland woont. Daarnaast wordt belasting geheven als een Nederlander emigreert en binnen 10 jaar overlijdt of een schenking doet (woonplaatsfictie). In grensoverschrijdende situaties kan ook in het buitenland belasting verschuldigd zijn. Sommige landen kennen geen schenk- en erfbelasting, zoals Portugal en Zweden, en bieden derhalve planningsmogelijkheden.

Ter voorkoming van dubbele belasting kunnen partijen veelal een beroep doen op verdragen of een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in de nationale wetgeving van de betrokken landen. Het onderstaande voorbeeld maakt duidelijk dat sprake kan zijn van meervoudige belastingheffing.

Voorbeeld

Piet woonde tot zijn overlijden in Nederland. Zijn nalatenschap bestaat uit Nederlandse bezittingen en een woning in Frankrijk. De kinderen van Piet zijn tot erfgenamen benoemd. Dochter Eva woont in Nederland. Zoon Jan woont in Spanje. In dit voorbeeld heft Nederland erfbelasting op basis van de woonplaats van de overledene en Frankrijk op basis van de ligging van de woning. Spanje zal eveneens erfbelasting heffen. In Spanje is namelijk de woonplaats van de verkrijger doorslaggevend!

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van internationale estate planning en kunnen u hierbij van dienst zijn. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88