Nieuwsbrief april 2013

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

Eigen bijdrage AWBZ voor zorg met verblijf

Bij een opname in een verzorgingstehuis is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (de AWBZ) een eigen bijdrage verschuldigd: de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Met ingang van 1 januari 2013 is de berekeningsmethode van de eigen bijdrage gewijzigd. Naast de hoogte van het inkomen is tevens de omvang van het vermogen van belang.

Sinds de wijziging staat de eigen bijdrage volop in de media-aandacht. Termen als het ‘opeten van de eigen woning’ en een ‘AWBZ-bestendig testament’ komen veelvuldig voorbij. Maar wat precies de gevolgen van de wijziging zijn en of er nog iets aan de verhoging van de eigen bijdrage te doen is, blijft vaak onduidelijk. Daarom staat in deze nieuwsbrief de eigen bijdrage voor zorg met verblijf centraal. Allereerst zetten wij de wijziging per 1 januari 2013 voor u uiteen en schetsen wij de gevolgen van de wijziging aan de hand van een voorbeeld. Vervol- gens gaan wij in op de mogelijkheden om een eventuele verhoging van de eigen bijdrage te beperken.

Eigen bijdrage AWBZ voor zorg met verblijf

Bij de berekening van de eigen bijdrage is het fiscale verzamelinkomen van twee jaar eerder het uitgangspunt. De eigen bijdrage van 2013 wordt dus berekend aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting 2011. Het verzamelinkomen bestaat uit de som van het inkomen uit werk en woning (box 1), de voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Nieuw is dat met ingang van 2013 nog een extra bedrag moet worden opgeteld: de vermogensinkomens-bijtelling. Per saldo wordt 12% van het box 3-vermogen als inkomen in aanmerking genomen. Vóór 1 januari 2013 was dit slechts 4%.

Voor de meeste Nederlanders is de woning het grootste bezit. In de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt de woning echter niet in box 3 aangegeven, maar in box 1. In beginsel telt de woning dus niet mee voor de vermogensinkomensbijtelling. De opname in een verzorgingstehuis verandert deze situatie. Na de opname mag de woning nog voor een maximale periode van drie jaar in box 1 worden aangegeven, mits de woning gedurende deze periode te koop staat. Na afloop van deze periode gaat de woning naar box 3. In box 3 geldt overigens een vrijstelling van € 21.139 (cijfers 2013). Deze vrijstelling kan onder voorwaarden worden verhoogd met een oude-rentoeslag van maximaal € 27.984 (cijfers 2013).

Voor mensen die op dit moment in een verzorgingstehuis wonen, maar hun woning nog niet hebben verkocht, geldt een verzachting. Zij krijgen een uitstel van betaling van vier jaar. Gedurende deze periode wordt een betalingsre- geling getroffen. Zodra de woning verkocht is, moet de verhoogde eigen bijdrage worden betaald.

Wanneer de fiscaal partner van de opgenomen persoon in de woning achterblijft, hoeft de woning – ook na verloop van de periode van drie jaar – niet te worden aangegeven in box 3.

Voorbeeld

Mevrouw Brusch is een tachtigjarige weduwe die sinds 2008 in een verzorgingstehuis woont. Het inkomen van mevrouw Brusch bestaat uit een AOW-uitkering van ongeveer € 14.000 per jaar. Ze heeft haar woning verkocht en heeft in totaal € 500.000 aan spaargeld. In 2012 bedroeg de eigen bijdrage van mevrouw Brusch voor zorg met verblijf ongeveer € 500 per maand. Vanaf 2013 wordt bij de berekening van de eigen bijdrage de woning van mevrouw Brusch als vermogensbestanddeel in aanmerking genomen. Hierdoor is mevrouw Brusch met ingang van 1 januari 2013 een eigen bijdrage van ongeveer € 2.000 per maand verschuldigd. Haar maandlasten gaan in 2013 met € 1.500 omhoog.

Beperking eigen bijdrage

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de eigen bijdrage vanaf 2013 door de vermogensinkomensbijtelling van 12% aanzienlijk hoger kan uitvallen. De vraag die in de praktijk veelvuldig wordt gesteld is of de verhoging van de eigen bijdrage kan worden beperkt. Deze vraag kan voor gevallen waarin sprake is van een relatief laag pensioen en een box 3-vermogen bevestigend worden beantwoord. De vermogensinkomensbijtelling leidt namelijk vooral in deze gevallen tot een hogere eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan worden beperkt door het box 3- vermogen te verlagen. Het box 3-vermogen kan op de volgende manieren worden verlaagd.

  • Schenken van vermogen
  • Optimaliseren toedeling box 3-vermogen in de aangifte inkomstenbelasting
  • Testament
  • Vermogen onderbrengen in een B.V.

Als daarentegen juist sprake is van een hoog pensioen, is de vermogens-inkomensbijtelling niet van invloed. Bij een bruto pensioen en AOW van afgerond € 65.000 per jaar is een eigen bijdrage van € 2.000 verschuldigd. Doorgaans staat de omvang van het pensioen vast en kan de eigen bijdrage in deze gevallen dus niet worden beperkt.

Tot slot

Geconcludeerd kan worden dat de verhoging van de eigen bijdrage met name van invloed is op personen met een laag pensioen en vermogen. Als een opname in een verzorgingstehuis dreigt, is het raadzaam om de laatste aangifte inkomstenbelasting nog eens kritisch te beoordelen. In onze volgende nieuwsbrief staan de gevolgen van het schenken van vermogen om de eigen bijdrage te beperken centraal.

Download de Nieuwsbrief april 2013


Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Schut & Bruggink Estate Planners B.V.

Colofon:

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Schut & Bruggink Estate Planners B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.