Schenkingen

Schenkingen: Samenlevingsovereenkomst, Huwelijkse voorwaarden, Schenkingen, Bewind over Vermogen, Boedelafwikkeling, Financieel plan ten behoeve van de familie.

Tijdelijk € 100.000 belastingvrij schenken

Sinds 1 oktober 2013 is de eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting verruimd naar € 100.000. Anders dan de bestaande verhoogde vrijstelling is de verruiming niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen, maar kan iedereen hiervan gebruik maken. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld ook voor grootouders die aan hun kleinkinderen schenken. Er is geen sprake van een leeftijdseis. De verruiming is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015.
Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat het geschonken bedrag door de begiftigde wordt gebruikt voor:

  1. de aankoop van een eigen woning;
  2. de aflossing van een eigen woningschuld;
  3. de verbetering of het onderhoud van een eigen woning; of
  4. de aflossing van een restschuld, die is ontstaan door de vervreemding van een eigen woning.

Opschortende of ontbindende voorwaarde

Schenkingen in verband met de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoning- of restschuld moeten verplicht zijn gedaan onder een opschortende voorwaarde. Deze schenkingen komen voor toepassing van de Successiewet pas tot stand op het moment dat feitelijk wordt geleverd of afgelost. Dit betekent dat de vrijstelling niet van toepassing is als de levering of de aflossing plaatsvindt na 1 januari 2015.

Schenkingen in verband met de verbetering of onderhoud van een eigen woning moeten plaatsvinden onder een ontbindende voorwaarde. De schenking komt direct tot stand, maar vervalt indien het geschonken bedrag niet in het jaar van de schenking of in de twee daaropvolgende kalenderjaren op de juiste wijze wordt besteed. Bij een schenking op 1 januari 2014 heeft de begiftigde derhalve drie jaar de tijd om de schenking te gebruiken voor een verbouwing.

De Belastingdienst kan achteraf vragen om aan te tonen dat de schenking onder de genoemde voorwaarden is gedaan en daadwerkelijk op de juiste wijze is besteed. Een goede administratie is dus noodzakelijk.

Vragen en antwoorden

Het is belangrijk dat een schenking in het kader van de verruimde vrijstelling juridisch op de juiste wijze wordt vormgegeven. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met fiscale wetgeving. Dit levert in de praktijk diverse vragen op. Hieronder geven wij antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Mag een schenker meerdere belastingvrije schenkingen aan verschillende personen doen?

Ja, grootouders mogen bijvoorbeeld al hun kleinkinderen een bedrag schenken. Ook een begiftigde mag bij schenkingen van verschillende personen meerdere keren de vrijstelling toepassen. Let op: fiscale partners worden voor de heffing van schenkbelasting aangemerkt als één persoon.

Mag de vrijstelling voor meerdere toegestane doeleinden worden gebruikt?

Ja, de schenking mag bijvoorbeeld deels worden gebruikt voor het onderhoud van de woning en deels voor de aflossing van een eigenwoningschuld.

Hierbij is wel het onderscheid tussen de opschortende en ontbindende voorwaarde van belang (zie hiervoor).

Geldt de vrijstelling ook als in het verleden al gebruikt is gemaakt van verhoogde vrijstelling?

Ja, maar bij schenkingen van ouders aan kinderen wordt de vrijstelling verminderd met het totale bedrag waarvoor in het verleden al een beroep is gedaan op de toenmalige verhoogde vrijstelling(en).

Mag de vrijstelling worden gebruikt voor andere doeleinden dan de eigen woning?

Ja, kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen maximaal € 25.096 besteden aan andere doeleinden. Overige verkrijgers mogen € 2.092 vrij besteden.

Kan de schenking over meerdere jaren worden gespreid?

Nee, de vrijstelling mag slechts eenmalig worden toegepast.

Geldt de verruimde vrijstelling ook voor de kwijtschelding op een lening?

Ja, mits de lening kwalificeert als eigenwoning- of restschuld van de begiftigde.

Geldt de vrijstelling ook voor woningen in het buitenland?

Ja, mits de woning de begiftigde duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en is gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.

Is de vrijstelling van toepassing als de begiftigde de hypotheek van zijn echtgenote aflost?

Nee, de vrijstelling geldt niet voor de aflossing van een eigenwoningschuld van een ander. Let op: het huwelijksvermogensregime van de begiftigde is ook van belang.

Moet de schenking worden vastgelegd in een (notariële) akte?

Nee, dit is niet verplicht. Vanwege de verschillende juridische en fiscale aspecten verdient het inschakelen van een specialist en het opstellen van een schriftelijke overeenkomst wel de voorkeur. De schenker kan in de overeenkomst ook verschillende voorwaarden aan de schenking verbinden, zoals een uitsluitingsclausule.

Moet aangifte van de schenking worden gedaan bij de Belastingdienst?

Ja, in de aangifte moet bovendien een expliciet beroep worden gedaan op de verruimde vrijstelling. De aangifte moet vóór 1 maart 2015 worden ingediend.