Belastingvrij schenken voor een eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning heette vroeger ‘Jubelton’. Deze eenmalige vrijstelling is in 2023 verlaagd naar €28.947 en vanaf 2024 afgeschaft. De vrijstelling van €28.947 is het bedrag van de eenmalige bestedingsvrije schenking voor ouders aan kinderen. Tussen ouders en kindereren is de ‘Jubelton’ dus feitelijk al in 2023 afgeschaft. Als in 2022 een gering bedrag is geschonken en beroep is gedaan op de vrijstelling kunt u in 2023 de schenking nog aanvullen tot €106.671. Wilt u schenken aan iemand voor zijn of haar eigen woning? Over een schenking tot €28.947 is onder voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn. 

Voorwaarden verkrijger 

De vrijstelling geldt alleen indien de verkrijger of diens partner een leeftijd heeft tussen de 18 en 40 jaar. Aan dit vereiste wordt nog voldaan indien de verkrijger/partner op de dag van de schenking 40 jaar is geworden.

Voorwaarden schenking

De verkrijger moet de schenking gebruiken voor:

  • de aankoop van een eigen woning.
  • de verbouwing van een eigen woning.
  • de aflossing van een eigenwoningschuld.

De schenking moet daadwerkelijk zijn betaald. Een schuldig erkenning kwalificeert niet voor de vrijstelling.

De verkrijger moet de schenking(en) in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning. Op het moment van de schenking(en) moet de verkrijger voldoen aan de leeftijdseis, terwijl de feitelijke besteding na het bereiken van de 40 jarige leeftijd kan plaatsvinden. Als de schenking niet tijdig is besteed, moet dat aan de inspecteur worden gemeld.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen een schenkingsovereenkomst op te stellen die aan alle formele vereisten voldoet. 

Aangifte schenkbelasting

Ondanks dat de schenking is vrijgesteld van schenkbelasting, moet er toch een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gedaan.

De termijn voor het opleggen van de aanslag is vastgesteld op 5 jaar.

→ Schut & Bruggink Estate Planners kan u helpen bij uw aangifte schenkbelasting.

Verkoop van een woning tegen de WOZ waarde aan een kind

Lange tijd was onduidelijk of  sprake is van een belaste schenking als een ouder een woning aan een kind verkoopt tegen de WOZ waarde terwijl de getaxeerde werkelijke waarde hoger is. In een recent besluit is vastgelegd dat bij verkoop van een woning tegen een lagere prijs dan de vrije verkoopwaarde voor de bepaling of sprake is van een schenking de WOZ-waarde van toepassing is. Bij verkoop van een woning tegen de lagere WOZ-waarde is dus geen schenkbelasting verschuldigd.

De werkelijke waarde kan ook lager zijn dan de WOZ-waarde. In het besluit is ook bepaald dat wanneer een woning wordt verkocht voor die lagere waarde onder schuldigerkenning van de koopsom die daarna wordt kwijtgescholden, het object van schenking de kwijtschelding is en niet de woning. Als de kwijtschelding plaatsvindt op dezelfde dag als de overdracht en tenminste 90% bedraagt van de werkelijke waarde van de woning, is het object van schenking de woning zelf (voor de hogere WOZ waarde) en niet de kwijtschelding.

Bij overdracht van de woning is de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd over de werkelijke waarde (dus niet de WOZ-waarde). Voor woningen waar uw kind zelf gaat wonen, is het tarief 2% (voor starters onder voorwaarden zelfs 0%). Voor al het andere onroerend goed is de overdrachtsbelasting 10,4%. Als een woning wordt geschonken is de verkrijger schenkbelasting en overdrachtsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden kan de overdrachtsbelasting verrekend worden met schenkbelasting. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Liever bellen?
023 529 98 88